MŠ U Krtečka

Navštivte prosím naše nové stránky
Navštivte prosím naše nové stránky www.msukrteckapraha.cz
nacházíte se: úvod > Organizace školy > Dílčí údaje...

Dílčí údaje o mateřské škole za školní rok 2018/19

     

         

„DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019“

 

dle osnovy pro výroční zprávu kraje - oddíl mateřské školy - MČ Praha 5

 

OŠK ÚMČ Praha 5 zpracovává za školní rok 2018/2019 pro MHMP, který v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, vypracovává výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji.

 

1. správní obvod: Praha 5

zřizovatel: Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5

úplný název školy v souladu se zřizovací listinou k 30. 9. 2018:

 

2. Mateřská škola „ U Krtečka“ Praha 5 – Motol, Kudrnova 235

údaje o vedení školy:

 

ředitelka školy: Mgr. Dagmar Vávrová Čermáková

 

adresa pro dálkový přístup: www.msukrtecka.benjamin.cz

 

datová schránka: cz8k2x4

 

Předslovo ředitelky školy

 

Děti v naší mateřské škole jsou rozděleny do čtyř tříd, převážně podle věku. Podporujeme efektivní vyučování, tedy snažíme se mít pro každé naše dítě připraveny takové činnosti, jejichž prostřednictvím úspěšně dojde k realizaci učení tak, jak bylo předem stanoveno. Důležité je pro nás upevňování výkonových dovedností ale i dovedností rozhodovacích. Chceme naučit děti, aby konstruovaly své vlastní významy z informací, znalostí a dovedností, dávaly je do souvislostí s již získanými a z nich vyvozovaly adekvátní závěry.

Protože považujeme za velice důležité neustálé vzdělávání se nás pedagogů, v nových poznatcích z nejrůznějších oborů, které úzce souvisí s naší prací velice rádi jsme přijali nabídku katedry psychologie Filosofické fakulty Univerzity Karlovy a většina pedagogů naší mateřské školy se účastnila cyklu přednášek našich předních odborníků v oblasti pedagogiky, psychologie a andragogiky. Na celém cyklu přednášek jsme uvítali i kolegyni z blízké MŠ. Účast v tomto projektu s názvem – „Učitel v diverzifikované třídě“ byla pro naše pedagogy velice přínosná.

Zaměření projektu na oblast multikulturní výchovy a interkulturní vzdělávání bylo zcela v souladu se zaměřením naší mateřské školy. Prohloubilo znalosti pedagogického personálu v dané oblasti a navázalo tak na jejich vzdělávání realizované ve spolupráci s VIC Praha 5 v oblasti jazykové. Právě oblast rozvoje osobnostních kompetencí pedagogů, rozvoj metod multikulturní výchovy a rozvoj sociálních a občanských kompetencí považuji v současné době za velmi důležité. Byla jsem tedy velice ráda, že se nám podařilo zapojit se do tohoto projektu a zároveň skloubit časové možnosti všech zúčastněných.

Naše mateřská škola byla vybrána do pilotního projektu pořádaného NIDV pro systém práce se začínajícími učiteli. Konkrétní výstupy tohoto projektu zatím nemůžeme hodnotit, protože v uplynulém školním roce proběhla pouze úvodní instruktáž a první návštěva našeho mentora ve zdejší mateřské škole. Těšíme se na celý rok spolupráce, přínosných setkání a hlavně na závěrečné výstupy z tohoto pilotního projektu v rámci celé ČR.

V předchozím školním roce navštívila naši mateřskou školu při své návštěvě ČR její výsost Dr. Mona bint Fahad bin Mahmoud Al Said z Ománu, zajímala se o náš výchovně vzdělávací program a prohlédla si celou školu. Na závěr shlédla vystoupení dětí z jednotlivých oddělení. Na základě její návštěvy byly děti naší mateřské školy pozvány letos k vystoupení na Slavnostním interkulturním večeru v Lobkovickém paláci na Pražském hradě. Přesto, že děti na chvilku zradila přenosová technika, svoje vystoupení zvládly skutečně výborně a nic je nezaskočilo. Dokonce ani následující rozhovory v angličtině.

Tu si ostatně mohly naše děti procvičit i při setkání se studentkou z Arménie v rámci projektu Edison little. Mimo jiné byla s dětmi i na výletě na hradě Točníku plném středověké zábavy a tak i my jsme jí mohli ukázat krásu naší země, nejen našeho hlavního města.

To ostatně znají naše děti také velice dobře. V rámci celoročního projektu chodíme na vycházky po zajímavých historických místech v Praze. Na konci školního roku se předškoláci projedou vyhlídkovou tramvají centrem Prahy a mohou si zopakovat vše, co se v průběhu docházky do MŠ dozvěděly o historii Prahy. Víte například jak to bylo v historii s hradní stráží, kde je Květnice nebo dům U černého slona? Naše děti ano.

V oblasti předčtenářské gramotnosti jsme i letos navštěvovali knihovnu a děti měly možnost se seznamovat s naší literaturou prostřednictvím zábavných dopolední s pořady pro ně. Vědí, kde je knihovna, co v ní všechno mohou dělat. Vždy si půjčíme knihu a následně ji využijeme při výchovně vzdělávací práci v mateřské škole. Po předchozí dohodě s paní knihovnicí jsme dle možnosti využili akci „vyměň knihu“. I nadále jsme zapojeni v projektu Celé Česko čte dětem, čteme denně, jen bychom rádi uvítali více předčítajících z řad veřejnosti. Chcete číst našim dětem?

V rámci environmentální výchovy ale také víme, jak je důležitá příroda a naše chování k ní. Proto využíváme nabídky k pasení ovcí, sledování výlovu rybníku, třídíme odpad, sbíráme použité tonery a baterie, pořádáme sběr starého papíru. Pracujeme na naší krásné zahradě. Navštěvujeme výstavy v Národním zemědělském muzeu a v letošním roce se naše děti dozvěděly jak to chodí celý rok v lese. Protože podporujeme naše děti v jejich odvaze k novým výzvám, díky jejich vlastní práci máme letos v zahradě dvě nové ptačí budky, které společně vyrobily dvě naše třídy.

Protože Praha je ale přece jen město, využily naše děti třikrát v uplynulém školním roce možnost ozdravného pobytu na stálé škole v přírodě v oblasti Českomoravské vrchoviny. Výukové cíle na dvou podzimních školách navazovaly jak na předchozí, tak zejména na budoucí výchovně vzdělávací činnosti dětí, rozšiřovaly jejich současné dovednosti, zájmy i postoje. Škola v přírodě v samém závěru školního roku a na počátku prázdnin byla jakýmsi pomyslným uzavřením školního roku. Z hlediska výchovně vzdělávací oblasti byly pro děti připraveny rozšiřující oblasti v několika oborech formou „ zábavných pokusů“. A protože léto bylo letos opravdu horké, velká většina z nich byla z oblasti fyziky. Absolutním vítězem však byly „ vodní pokusy“. Víte, jak mít vodu přímo nad hlavou a nenamočit se? Ale byla to přece jen škola v přírodě, tak jsme poznávali lesy, louky, jízdu na koních.

Společnost je tak silná, jak silný je její nejslabší článek. Možná i to je důvod pro konání naší každoroční charitativní burzy, která by bez těsné spolupráce s našimi rodiči nebyla možná. Mohlo by se zdát, že je to záležitost jen dospělých. Naše děti by Vás přesvědčily o opaku. To ony vybírají ze svých hraček ty, které dají znovu do oběhu. Vybírají si, které potřebují ony „ nakoupit“. A dospělí?

Proberou skříně a zásuvky, vyberou to, co jiným udělá radost a u nás nakoupí. To co se neprodá, dáme potřebným – Diakonii Broumov, FN Motol a podpoříme ty, kteří to potřebují - v letošním roce to byl výcvik vodících psů.

Poloha naší mateřské školy dává našim dětem velké možnosti ke sportování. Nedaleko máme i bazén a tak naši předškoláci chodí celý rok do ZŠ a MŠ Weberova na předplaveckou přípravu. Sportování děti baví a jsme velice rádi za jejich letošní první místo v prvním ročníku sportovní soutěže mateřských škol Prahy 5. Možná, že k tomu přispěl i náš celoroční trénink na „ Krtečkovu Olympiádu“, které se koná každý rok na konci května.

Když se z předškoláků mají srtát ti „ opravdoví školáci“ všichni víme, že čas u nás se jim opravdu krátí. Pak je tu chvíle na „ Pasování na školáky“. Rytíř se skutečným mečem přijede z říše pohádek a pošle děti do „světa skutečné školy“. Na tuhle velkou zahradní párty se u nás každý těší a pozve všechny své blízké (někdy i naše bývalé „žáky“, kteří již do té „ velké školy“ dávno chodí). Tátové otevřou dětská šampaňská a poslední přípitek zazní zahradou…

Hrajete Piškvorky, Kostku nebo Pexetrio? Máte rádi logické hry? Spolupracujeme s Mensou ČR. A uplatňujeme prvky metody NTC v každodenní práci s dětmi. Celý projekt zapadá do práce v multikulturním prostředí a je v souladu s naším ŠVP. A co vy? Hrajete rádi Tantrix? Naše děti ano. Zaměřujeme se i na práci s dětmi nadměrně nadanými

Vzdělávání zakládáme na principu nabídky znalostí a dovedností, které si děti chtějí osvojit, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte. Jsme partnery dětí na jejich cestě za poznáním. Respektujeme individualitu každého dítěte. Každému z nich poskytujeme pomoc a podporu v míře, kterou individuálně potřebuje, v kvalitě, která mu vyhovuje. Každé dítě má talent, naším cílem je jej rozvinout.

Každý den není svátkem, ale v každém je možné najít něco dobrého.

 

3. zásadní změny v rejstříku škol a školských zařízení (počet nově otevřených tříd …. – důvody): žádné

 

4.  a)název školního vzdělávacího programu MŠ:

           Barevný svět kolem nás

 

   b) charakteristika ŠVP (vyjádřete, čím je váš program jedinečný – maximální rozsah: 5 vět) :

 

 

Umožnění pozitivních zkušeností, optimistického postoje ke světu a vzdělávání, s přihlédnutím k tělesným a duševním předpokladům i potřebám dítěte předškolního věku. Naším cílem je vytvoření optimálních podmínek pro individuální osobnostní rozvoj dítěte, nabídka atraktivního výchovně vzdělávacího programu v návaznosti na výchovu dětí v rodině a úzké součinnosti s rodinou. Rozvíjíme osobnostní a znalostní schopností dítěte. |Chyba není selháním, ale stimulem k další cestě.

 

5. MŠ s internátním provozem: NE

 

6. ÚDAJE O PRACOVNICÍCH A PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY

a) personální zabezpečení

 

 

Pracovnice, pracovníci

fyzické osoby

 

přepočtené

*

 

 

 

fyzické osoby

 

 

přepočtené

*

 

 

 

 

 

 

 

 

úvazky

 

 

 

 

úvazky

 

 

v MŠ

k 30. 06. 2018

 

 

 

k 30. 06. 2019

 

 

 

 

 

k 30. 06. 2018

 

 

 

 

k 30. 06. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem pedagožek+

8

 

7,50

 

 

 

8

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagogů+asist. ped.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet pedagožek

8

 

7,50

 

 

 

8

 

8

 

 

 

počet pedagogů

0

 

0

 

 

 

0

 

0

 

 

 

počet asist. pedagog.

0

 

0

 

 

 

0

 

0

 

 

Chůva – hrazeno z

1

 

0,5

 

 

 

1

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPVVV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet nepedag. v MŠ

2

 

1,6

 

 

 

2

 

1,6

 

 

Počet nepedag. v ŠJ

3

 

2,75

 

 

 

3

 

2,75

 

 

 

CELKEM všech

14

 

12,35

 

 

 

 

14

 

 

12,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* zaokrouhleno na 2 desetinná místa

 

b) kvalifikovanost pedagožek a pedagogů k 30. 6. 2019 (podle z. 563/2004 Sb., v platném znění)

 

PEDAGOGICKÉ PRACOVNICE  A PRACOVNÍCI                                                                                                                                                                    Počet osobvyjádření*                          Procentuelní                 

POČET bez asistent. pedag.

8

100 %

 z nich kvalifikovaných

8

100 %

 z nich nekvalifikovaných

0

… * %

POČET asistent. pedag.

0

100%

 z nich kvalifikovaných

0

..,. * %

 z nich nekvalifikovaných

0

..,. * %


zaokrouhleno na 1 desetinné místo

 

c) kvalifikovanost pedagožek/pedagogů k 31. 12. 2018 (podle z. 563/2004 Sb., v platném znění)

 

 

 

ped. prac.

 

ped. prac.

ped. prac.

 

 

 

 

 

celkem

 

s odbornou kvalifikací

bez odborné kvalifikace

 

 

 

 

počet (fyz. osoby)

8

 

7

 

1

 

 

 

 

k 31. 12. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) personální změny v MŠ v průběhu daného školního roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odchody pedagogických pracovnic/pracovníků v daném školním roce celkem : 1

 

z nich na mateřskou /rodičovskou dovolenou: 

z nich do důchodu: 

z nich mimo obor: 

neuvedeno: 1

 

nově přijaté absolventky/přijatí absolventi

celkem: 1

z nich absolventek/absolventů předškolní pedagogiky: 1 z nich absolventek/absolventů jiného učitelského oboru:  z nich absolventek/absolventů neučitelského oboru: 

 

7. věková struktura pedagogických pracovnic a pracovníků k 31. 12. 2018

 

(celkový počet pedagogických pracovníků v bodě 6 c) musí být stejný jako v bodě 7)

Věk

do 30

31-40

 

41-50

 

51-60

 

61 – a více

 

 

počet (fyz.osoby)

3

0

 

2

 

3

 

0

 

 

pedagožek/pedagogů

 

 

 

 

 

 

k 31. 12. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) věková struktura pedagogických pracovnic a pracovníků k 30. 6. 2018

 

Věk

 

 

do 30 let

 

31–40

 

41–50

 

 

51–60

 

 

61 let

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

včetně

 

včetně

 

včetně

 

 

včetně

 

 

a více

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učitelky/učitelé včetně řed.

3

0

 

2

 

3

 

0

 

 

Asistent. pedag.

0

0

 

0

 

0

 

0

 

 

 

CELKEM

 

 

3

 

0

 

2

 

 

3

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z nich důchodkyň

0

0

 

0

 

1

 

0

 

 

 

PRŮMĚRNÝ VĚK k 30. 6. 2019

  • pedagožek a pedagogů MŠ (bez asistent. pedag.): 47,38 let (zaokrouhleno na 1 desetinné místo)

  • pedagožek a pedagogů MŠ (včetně asistent. pedag.): 47,38 let (zaokrouhleno na 1 desetinné místo)

  • asistent. pedag.: …0,. let (zaokrouhleno1 desetinné místo)

 

c) věková struktura prac. hrazených z OPVVV

 

Věk

 

 

do 30 let

 

31–40

 

41–50

 

 

51–60

 

 

61 let

 

 

 

 

 

 

 

 

včetně

 

včetně

 

včetně

 

 

včetně

 

 

a více

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chůva

1

0

 

0

 

0

 

0

 

 

 

CELKEM

 

 

1

 

0

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. DVPP - další vzdělávání pedagogických pracovnic/pracovníků (semináře, přednášky, kurzy… )

Počet účastníků průběžného vzdělávání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet

 

 

 

 

 

1. Kdo organizoval

 

 

Časová

Počet

 

účastnic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. č.

 

 

 

 

 

vynásobený

 

 

 

 

2. Název vzdělávací akce

 

 

dotace akce

účastnic

 

 

 

 

 

 

 

 

počtem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hodin

 

1.*

 

1.MŠMT , NIVD - Evropská unie

 

2

1

2

 

 

 

 

2.Moderované diskuze

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

1.FORUM - konference

 

7

1

7

 

 

 

 

2.Aktuální povinnosti ředitelky MŠ

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

1.MŠMT – 25396/2016-3-640 Člověk v tísni, o.p.s.

 

16

1

16

 

 

 

 

2.“ Rodiče: nečekaní spojenci školy“

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

1.MŠMT č.j. 15482/2018-1-539

 

9

1

9

 

 

 

 

2.“ Ředitel školy- jeho klíčové kompetence, povinnosti a role“

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

1.NIVD Praha Oblastní konference

 

8

1

8

 

 

 

 

2.“ Komunikace školy s partnery“

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

1.NIDV Praha

 

6

2

12

 

 

 

 

2.

„Podpora začínajícího učitele“

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

1.

META, o.p.s.

 

8

1

8

 

 

 

 

2.

„ Jazyková podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ“

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

1.META VZ a info centrum

 

4

5

20

 

 

 

 

2.

„ Začlenění dítěte – cizince do kolektivu a jeho hodnocení“

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

1.

Ministerstvo dopravy

 

4

1

4

 

 

 

 

2.

„Jak pracovat s metodikou dopravní výchovy pro MŠ.“

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

1. MŠMT – 9856/2016-1-366

 

5

1

5

 

 

 

 

2.

„ Prevence úrazů a otrav u dětí a dospívajících“

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

1.

MŠMT: 34807/2017-2-172, Filosofická fakulta

 

8

1

8

 

 

 

 

2.

„ Škola jako místo setkávání – konference“

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

1. MŠMT – 24361/2016-1-650

 

16

1

16

 

 

 

 

2.

„Čtenářská pregramotnost v předškolním VZ“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUČTY→

17

 

115

 

 • nedostačuje-li počet řádků v tabulce, přidejte další – přebývají-li, umažte je

 

Účast na konferencích

 

Konference – MENSA 22. – 23.3.2019

Vzdělání pro budoucnost - 18 hodin

 

Vzdělávací projekt:

Učitel v diverzifikované třídě

Organizovala : UK FF, katedra psychologie

40 hodin pro každého účastníka  semináře, přednášky - 7 pedagogů MŠ

Celkem: 280 hodin

 

a) průměrná délka vzdělávání na jednu účastnici/jednoho účastníka: ..46,76 hodin

průměrná délka vzdělávání na jednu/jednoho pedag. školy: ..54,38 hodin

 

b) studium k rozšíření, získání odborné kvalifikace

(zákon č. 563/2004 Sb., v platném znění)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POČET

 

ŠKOLA (vypište)

 

 

Počet kvalifikovaných

1

FF UK Praha

 

 

pedagožek/pedagogů, které/ří si studiem

 

 

 

 

 

rozšiřují odbornou kvalifikaci

 

 

 

 

 

Počet nekvalifikovaných

1

Ped.fak. Hradec Králové

 

 

pedagožek/pedagogů, které/ří studiem

 

 

 

 

 

získají kvalifikaci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) MAP

Dvoudenní workshop pro vedoucí pracovníky ZŠ a MŠ

 

Životní rovnováha – prevence syndromu vyhoření

SWOT analýza, systemické principy na reálných příkladech

Metody monitoringu

Umění naslouchat, komunikace

 

9.

a) ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

 

Přihlášené děti

 

 

 

Přijaté děti

 

 

 

 

 

 

 

z toho:

 

 

 

z toho:

 

Děti odcházející

 

 

 

z MČ P5

 

z HMP

 

z ostat.

 

z MČ P5

z HMP

z ostat.

do ZŠ

 

 

 

 

 

krajů

 

krajů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet

31

 

30

 

1

30

0

0

30

 

 

 

Vyhodnoťte nepřijaté děti např. věk dítěte, trvalý pobyt dítěte apod., počty odvolání - výsledky:

Dítě s bydlištěm mimo HMP.

 

b) průměrná docházka dětí na třídu

 

Nejvyšší počet zapsaných

Průměrný počet

 

Průměrný počet

 

 

 

dětí do jedné třídy

docházejících dětí

docházejících dětí

 

 

 

k 30. 7.

do jedné třídy MŠ

do jedné třídy MŠ v %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zaokrouhlete

 

 

 

 

 

 

 

 

na 2 desetinná místa

 

 

 

Školní rok 2017/18

28

19,88

71,00 %

 

 

 

 

Školní rok 2018/19

28

19,07

69,98 %

 

 

 

 

 

c) počet zapsaných dětí na třídu a počet integrovaných dětí k 30. 6. 2019

 

Třída*

Počet dětí

 

Počet dětí

 

 

 

Asistent

 

 

 

 

 

zapsaných

 

 

 

Způsob financování asistenta

 

 

 

 

 

zapsaných

 

 

 

pedagoga

 

 

 

 

 

k 30. 6. 2018

 

z nich dětí

 

 

 

 

k 30. 6.

 

 

ANO-NE

 

pedagoga

 

 

 

 

 

 

integrovaných

 

 

 

 

 

2019

 

 

(vpište)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

25

25

0

 

NE

 

 

 

 

2.

28

28

0

 

NE

 

 

 

 

3.

28

28

0

 

NE

 

 

 

 

4.

28

28

0

 

NE

 

 

 

 

 

celkem

109

109

0

 

NE

 

 

 

 

 • přebývají-li řádky, umažte je

 

V 1. oddělení je zapsáno pouze 25 dětí , neboť do třídy jsou v rámci OPVVV zařazeny děti dvouleté, proto v souladu s metodikou, odečtena 3 místa. V práci s dětmi pomáchá chůva – hrazena z prostředků OPVVV.

 

10. využití poradenských služeb pro MŠ (PPP, SPC, speciální pedagog):

ČETNOST, FORMA, PŘÍNOS

 

a) se SPC*:

 aa)

b) s PPP:

bb) ano – průzkum školní zralosti – orientační test pro děti, jejichž rodiče projevili zájem o toto vyšetření

Na základě doporučení PPP – realizace aktivity – Hypo pro rodiče s dětmi - Sedmipírko – zdarma kvalifikovaným, proškoleným pedagogem v MŠ

c) klinický logoped: ANO

 cc) 1x ročně – depistáž v mateřské

        Průběžné konzultace ke kolektivním cvičením, případně indiv. péči

 

11. spolupráce s rodiči akce v MŠ pořádané POUZE pro rodiče

(např. třídní schůzky, beseda s pozvaným odborníkem, přednáška, vzdělávací kurz, pracovní dílny)

 

PODZIM - výtvarná dílna, hrací odpoledne, tř. schůzka

ZIMA - Přednáška pro rodiče předškoláků – hry na podporu pozornosti, paměti a sluchové analýzy

JARO - výtvarná dílna, hrací odpoledne, charitativní burza, přednáška pro rodiče – zdravý životní styl

LÉTO -

 

spolupráce s ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity

 

(Neuvádět znovu viz bod 10)

ČETNOST, FORMA, PŘÍNOS

 

a) se  *:

 aa)návštěva v prvních třídách

 

​b) s: MŠ

bb) účast a vítězství v 1. ročníku poháru MŠ Prahy 5

 

c) se ZUŠ:

 cc) návštěva koncertu – Děti dětem

 

d) se SŠ, VOŠ, VŠ: ANO

 

dd) průběžná pedagogická a souvislá pedagogická praxe studentek SŠ a VOŠ - Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, střední pedagogická a gymnazium,Praha 6, Evropská 33

 

Edukační pořad studentů - stomatologická prevence pořad Dental Prevention – Lékařská fakulta Plzeň

dd) FF UK cyklus odborných přednášek pro pedagogy naší MŠ

 

e) s dalšími partnery: ministerstvo zemědělství

 ee) Medová snídaně

 

​f) Sokol

ff) zapojení do projektu Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

 

 g) Asekol , ASA

gg): zapojení do projektu recyklohraní – ekologická likvidace použitých elektrospotřebičů a péče o přírodu kolem nás, sběr vybitých baterií , prázdných tonerů– po celý školní rok, sběr starého papíru – 2 x ročně sběrová akce

 

 h)Goodyear

 hh)zapojení do projektu Bezpečná školka do doby ukončení projektu

 ch) Diakonie Broumov

chch) odvoz neprodaných věcí z charitativní burzy, jež slouží k dalšímu zpracování v chráněných dílnách, případně adresné pomoci potřebným

 i) Fond Sidus

 ii)prodej drobných předmětů – výtěžek na podporu nemocným dětem

 j)Celé Česko čte dětem

 jj)zapojení do projektu – rodičů i prarodičů v naší MŠ, četba z knih po celý rok

 k)Nemocnice Motol

 kk)podpořeno věcně z charitativní burzy

 l) Výcvik vodících psů

 ll) podpořeno výtěžkem z charitativní burzy – ukázka výcviku vodícího psa

 m)Aisec

 mm) Edison little

 n) HZS hl. m. Prahy

 nn) návštěva dvou pracovišť

 o)ALBERT

 oo)Zdravá 5 – podpora zdravého životního stylu – zdravá strava

 p) MK Praha – pobočka Smíchov

 pp) pořady pro děti o literatuře

 q) Ábel, o.p.s.

 Ekologické pořady s pasením ovcí

 r) DP hl.m. Prahy

 rr) návštěva dopravního muzea – bezpečnost v silničním provozu a jízda vyhlídkovou tramvají

 s) Vzdělávací a informační centrum Prahy 5

 ss) pořad o malých migrantech a jejich příbězích

*vyplňte vždy až následující řádek

 

12. Uveďte, jaké máte zkušenosti s výukou cizích jazyků v rámci vzdělávacího programu školy Výuka probíhá pouze formou nadstandardních aktivit.

S cizím jazykem se mají děti možnost seznámit prostřednictvím programu Edison Little, v letošním roce byla u nás studentka z Arménie.

 

13. vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (uvést nejvíce zastoupené státy) Integrace probíhá bez problémů - jak u dětí cizinců, tak u dětí z bilingvinního prostředí, které docházejí do MŠ. Dětem s čs. občanstvím, avšak z jinojazyčného prostředí byla věnována také individuální péče. Je kladen důraz na jejich adaptaci na prostředí, jazykové zvládnutí běžných denních situací, postupně zvyšování náročnosti. Všechny pedagogické pracovnice i chůva se vzdělávaly v oblasti výuky českého jazyka pro cizince.

 

cizí státní příslušníci – zapsané děti k 30. 6. 2019

DĚTI CIZINCŮ

Počet dětí

Počet dětí

PODROBNOSTI O DĚTECH Z JINÝCH STÁTŮ

celkem

z EU

z jiných států

uveďte stát a počet dětí

ze sloupce č.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(např. 2 z Vietnamu, 2 z Ruské federace, 3 z Ukrajiny)

 

 

 

 

 

 

sloupec č.1

sloupec č.2

sloupec č.3

sloupec č.4

8

1

7

1 ze Slovenska, 2 z Vietnamu, 4 z Ukrajiny, 1 zUzbekistanu.

 

Uveďte zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí mateřské školy:

Integrace probíhá bez problémů - jak u dětí cizinců, tak u dětí z bilingvinního prostředí, které docházejí do MŠ. Je kladen důraz na jejich adaptaci na prostředí, jazykové zvládnutí běžných denních situací, postupně zvyšování náročnosti. Zvláštní pozornost byla věnována i dětem s českým občanstvím, avšak odlišným mateřským jazykem – ke zvládnutí adaptace v českojazyčném prostředí. Všechny pedagogické pracovnice i chůva se vzdělávaly v oblasti výuky českého jazyka pro cizince.

 

14. Uveďte, jaké máte zkušenosti s ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVOU v rámci ŠVP:

 

Využíváme vhodného umístění MŠ v lokalitě k činnostem, které děti seznamují s environmentální tematikou a vedou je k samostatnému řešení různých problémů týkajících se životního prostředí (přiměřeně jejich schopnostem). Děti se i letos zapojily do Recyklohraní - soutěže s tematikou třídění odpadů i pro předškolní děti. Po celý školní rok se děti učí třídit odpad a dvakrát v průběhu školního roku proběhl v MŠ sběr starého papíru – spol. ASA.V rámci zpětné vazby na projekt „Charitativní burzy“ ve spolupráci se sdružením pro výcvik vodících psů měly děti možnost seznámit se s prací při jejich výživu a životě se zrakově handicapovanými. Ve spolupráci s místním sdružením měly možnost děti být přítomny i při výlovu rybníka, který je v bezprostřední blízkosti mateřské školy. Navštívili jsme s dětmi také zajímavou expozici Rok v lese v Národním zemědělském muzeu, která volně navazovala na loňskou výstavu o lese.

 

15. Uveďte, jaké máte zkušenosti s MULTIKULTURNÍ VÝCHOVOU v rámci ŠVP:

Do zdejší mateřské školy docházejí i děti cizinců, děti ze smíšených manželství, různých ras, národností, barvy pleti a mateřského jazyka. Každodenním setkáváním s nimi tak mají děti možnost seznamovat se s různými situacemi či zvyky a potřebou tolerance, pochopení, empatie a souznění s odlišnostmi různých kultur jež nás v dnešním světě obklopují. Multikulturní výchova tak prolíná veškerými činnostmi v mateřské škole.V rámci dílčího projektu seznamování dětí s kulturními hodnotami a odkazem naší země se při návštěvě různých exponovaných míst Prahy mají děti možnost setkávat i s cizinci, jež přijeli do naší země obdivovat její krásu a historii. V rámci projektu metody NTC se děti seznamují s různými zeměmi světa - jejich charakteristikou a specifiky – vlajky zemí, co je pro danou zemi typické. Využíváme jak pomůcek, které si děti vytvářejí v rámci výchovně vzdělávací činnosti, tak možností spolupráce s rodiči i v rámci tzv. Chytrých hraček – např. pomůcka Kostka – Země a vlajky, práce s internetem na interaktivní tabuli apod. do zdejší mateřské školy docházejí i děti cizinců, děti ze smíšených manželství, různých ras, národností, barvy pleti a mateřského jazyka. Každodenním setkáváním s nimi tak mají děti možnost seznamovat se s různými situacemi či zvyky a potřebou tolerance, pochopení, empatie a souznění s odlišnostmi různých kultur jež nás v dnešním světě obklopují. Multikulturní výchova tak prolíná veškerými činnostmi v mateřské škole.V rámci dílčího projektu seznamování dětí s kulturními hodnotami a odkazem naší země se při návštěvě různých exponovaných míst Prahy mají děti možnost setkávat i s cizinci, jež přijeli do naší země obdivovat její krásu a historii. V rámci projektu metody NTC se děti seznamují s různými zeměmi světa - jejich charakteristikou a specifiky – vlajky zemí, co je pro danou zemi typické. Využíváme jak pomůcek, které si děti vytvářejí v rámci výchovně vzdělávací činnosti, tak možností včetně akcí, které jsou event. uvedeny v jiných bodech) spolupráce s rodiči i v rámci tzv. Chytrých hraček – např. pomůcka Kostka – Země a vlajky, práce s internetem na interaktivní tabuli apod.

Ve spolupráci s VIC Prahy 5 probíhá v naší mateřské šle výuka čj pro cizince a to jak formou skupinové, tak i individuální výuky. Výuku provádějí učitelky, které s dětmi pracují v jednotlivých třídách, obsah lekcí tak vychází z aktuální znalosti dětí, případně může okamžitě reagovat na vzniklou situaci v jazykovém deficitu, který se projevil ve výchovně vzdělávací práci mateřské školy. Zároveň při výchovně vzdělávací činnosti může vlit adekvátní jazykové prostředky ´s aktuální znalostí vědomostí dítěte.

 

16. Uveďte, jaké máte zkušenosti s PREVENCÍ SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ v rámci ŠVP:

 

Dílčí projekt ŠVP – „ Už vím“.

Využíváme účasti dětí na dnech s MP ve spolupráci se zřizovatelem. Pokud je to možné, využíváme možnost pořadu Prevence dětem, ale podmínky projektu umožňují účast je jedenkrát za dva roky. Budeme se tedy těšit na další rok.

 

17. účast škol v rozvojových a mezinárodních programech (mezinárodní spolupráce s pedagogickou veřejností)

PARTNEŘI

ČETNOST, FORMA, PŘÍNOS

AISEC

Edison little

NIDV

Účast v pilotním projektu „ Uvádění do praxe“

FF UK

ˇUčast v projektu . Učitel v diverzifikované třídě

 

18. děti s trvalým pobytem mimo území HMP k 30. 6. 2018

kraj

 

 

 

 

 

 

KRAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

Středočeský

Jihočeský

jihomoravský

Karlovarský

Vysočina

Královéhradecký

Liberecký

Moravskoslezský

Olomoucký

Pardubický

Plzeňský

Ústecký

Zlínská

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet dětí celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Z toho nově přijaté

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

19. DALŠÍ ÚDAJE O MŠ, KTERÉ POVAŽUJETE ZA DŮLEŽITÉ

(např. naplňování cílů, priority mateřské školy apod.):

 

Účast v projektech: Celé Česko čte dětem

Medvídek Nivea – pro předškolní děti

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Recyklohraní

NTC – MENSA – „Mensa školka“

Edison little

 

Každé dítě má pro něco nadání, naším cílem je, ukázat jim cesty, kterou vedou k jejich cílům.

Nebát se hledat nové cesty k nim a poznat, že chyba je příležitost k poznání.

 

20. NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ, OPATŘENÍ A AKTIVIT VYPLÝVAJÍCÍCH Z DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2016 – 2020:

 

a) Navyšování kapacity MŠ a předškolního vzdělávání v místech aktuální potřeby:

MŠ je dle výše zmíněné analýzy v bezproblémové zóně BUC z hlediska ZSJ, situace se může měnit v souvislosti s výstavbou v okolí MŠ, situaci monitoruje zřizovatel.

b) Podpora výuky jazyků a rozvoj polytechnické výchovy v předškolním vzdělávání

Výuka jazyků – pouze jako doplňková aktivita. V ostatních letech v rámci projektu Edison l. Polytechnická výchova v rámci naplňování ŠVP

c) Podpora nabídky logopedické péče

Spolupráce s klinickým logopedem. V MŠ pracují dvě logopedické asistentky – kolektivní logopedická cvičení.

Logopedická depistáž klinickým logopedem prováděna u všech zájemců ve věku 4 – 6 (se souhlasem jejich zákonných zástupců).

d) Podpora integrace dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ)

U dětí cizinců – odstraňování jazykového deficitu ve znalosti češtiny – průběžně. Individuální přístup. Využití metodických materiálů k výuce českého jazyka – společnosti META – příležitosti pro mladé migranty. Ke komunikaci se zák. zástupci také využíváme materiálů této aktivity. Komunikace s rodiči dětí bezproblémová. Všechny předškolní děti před vstupem do ZŠ byly náležitě jazykově vybaveny ke zvládnutí přechodu od ZŠ. Nabídku bezplatného kurzu českého jazyka v délce jednoho týdne o v průběhu letních prázdnin rodiče dětí, který byl nabídnut nevyužili. Využito podpory VIC Praha 5 – kolektivní a individuální výuka dětí cizinců.

e) Podpora výuky základních tělovýchovných návyků a sportovních činností a prevence proti úrazům a zraněním dětí předškolního věku

Vyplývá i z výchovně vzdělávací činnosti realizované v rámci ŠVP.

Účast v projektu - Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky české obce Sokolské

Zařazení jógy do výchovně vzdělávací činnosti.

f) Podpora spoluúčasti rodičů na činnosti školy a zapojování do společných aktivit

Rodiče zorganizovali ve spolupráci s mateřskou školou 1x ročně charitativní burzu – viz další části zprávy.

MŠ pořádá pro rodiče a děti výtvarné dílny a společná „ Hrací odpoledne“, kdy si rodiče přijdou zahrát se svými dětmi, případně sourozenci do tříd svých dětí. Získali jsme titul „Rodiče vítáni“.

g) Opatření v oblasti speciálního školství a pedagogicko – psychologického poradenství stanovené DZ HMP 2016 – 2020 VI. 1. Zachování sítě školských spolupráce s PPP – realizace průzkumu školní zralosti u dětí předškolních

realizace programu Hypo s proškolenou učitelkou – pro děti na základě výsledků vyšetření PPP ( v prostorách MŠ zdarma)

Logopedická depistáž klinickým logopedem v prostorách MŠ

h) Opatření v oblasti informačních technologií stanovené DZ HMP 2016 – 2020

V MŠ nainstalována WI-FI ve všech budovách – pouze za cenu materiálu ve spolupráci s rodiči.

 • Podpora vzdělávání pedagogů v oblasti informačních technologií a pro získávání nových poznatků z této oblasti – zařazení do programu EDULAB – přístup do portálu pro pedagogy

ch) Opatření v oblasti prevence rizikového chování stanovené DZ HMP 2016 – 2020

Využití pořadu Den s MP – ve spolupráci se zřizovatelem

Každá problémová situace má řešení, seznamováním s možnostmi řešení přispíváme k eliminaci chyb a nesprávných rozhodnutí ve skutečné, reálné situaci

i) Zlepšování sociálního klimatu ve školách – spolupráce s rodičovskou veřejností Průběžně

j) Opatření v oblasti vzdělávání k udržitelnému rozvoji DZ HMP 2016 – 2020

účast pedagogů na vzdělávání v oblasti EVVO

k) Zajištění výuky v bezprostředním kontaktu s přírodou

Zavádění výuky v terénu a v přírodě do širšího spektra vyučovaných předmětů –

využívání okolní přírody MŠ, lesoparku, lesa, Motolských rybníků – v rámci ŠVP

Využívání školních prostor k tvorbě zahrad, učeben v přírodě pro efektivní výuku

odborných kompetencí v EVVO – v rámci zahrady MŠ, v průběhu školního roku 3 x škola v přírodě.

 

21. Informace o počtech dětí ve škole s odlišným mateřským jazykem ve vztahu ke znalosti českého jazyka

Zjišťování počtu dětí s potřebou podpory doučování českého jazyka

Stupeň znalosti ČJ

Počet dětí

 

 

Úplná neznalost ČJ

2

 

 

Nedostatečná znalost ČJ

7

 

 

Znalost ČJ s potřebou doučování

5

 

 

 

22. INFORMACE O VYUŽITÍ POSÍLENÝCH MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ PRACOVNÍKŮ V OBLASTI ŠKOLSTVÍ VČETNĚ PODPORY PRACOVNÍKŮ V OBLASTI STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH ZŘIZOVANÝCH MĚSTSKÝMI ČÁSTMI A NAPLNĚNÍ ÚČELU JEJICH POSKYTNUTÍ, DLE USNESENÍ RHMP č. 950 ZE DNE 20. 5. 2019 (V PŘÍPADĚ JEJICH VYUŽITÍ/ČÁSTEČNÉHO VYUŽITÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019)

Přispěly k lepším možnostem odměny pracovníků MŠ. Zlepšily finanční motivaci pracovníků.

 

23. POČET A ZÁVĚRY KONTROL VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

 

Termín konání

NÁZEV INSTITUCE

ZÁVĚRY

05.02.2019

ÚMČ Prahy 5

Viz zápis z TP objektu u zřizovatele

 • GRANTY nežádali jsme

 

Kdo GRANT

 

 

 

Částka

 

 

Částka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vypsal:

 

 

 

požadovaná:

 

 

přidělená:

 

 

 

pro jakou činnost:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE O DĚNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 • JEDNOTLIVÉ TŘÍDNÍ, CELOŠKOLNÍ PROJEKTY V SOULADU SE ŠVP MŠ

realizované v průběhu školního roku 2018/19

 

 

KDY

 

 

ve které třídě, nebo

 

 

NÁZEV, ZAMĚŘENÍ

 

 

 

REALIZOVÁN

 

 

celoškolní

 

 

 

 

17.9.18

 

 

předškoláci

 

 

2x Pasení oveček

 

19.9.18

 

 

 

 

 

 

 

 

18.9.18

 

 

celoškolní

 

 

Divadlo „ O princezně“

 

19.9.18

 

 

celo

 

 

Cvičná evakuace školy

 

3.9. – 7.9.18

 

přihlášené

 

 

2x Škola v přírodě ve Vřesníku

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

21.9.-

 

 

 

 

 

 

 

 

28.9.18

 

 

 

 

 

 

 

 

8.10.18

 

 

celo

 

 

Logopedická depistáž

 

2.10.18

 

 

III. + IV. odd

 

 

Fotograf - Ročenky

 

16.10.18

 

 

celo

 

 

Divadlo „ Medvídek Ťupínek“

 

16.-

 

 

celo

 

 

Sběrová akce

 

18.10.18

 

 

 

 

 

 

 

 

13.10.18

 

 

celo

 

 

Akce MČ Prahy 5 – „ Slavnosti škol“

 

16.10.18

 

 

III. + IV.

 

 

Hrací odpoledne s rodiči ve školce

 

17.10.18

 

 

I. + II.

 

 

Hrací odpoledne s rodiči ve školce

 

23.10.18

 

 

IV. odd.

 

 

MK „ Čteme, recitujeme a zpíváme.“

 

25.10.18

 

 

II.odd.

 

 

Výlet na Petřín

 

30.10.18

 

 

IV.odd.

 

 

Výlet na Pražský Hrad

 

1.11.18

 

 

III. odd.

 

 

Výlet do obory Hvězda

 

6.11. 18

 

 

III. odd.

 

 

MK „ O kohoutkovi a slepičce“

 

12.11.18

 

 

III. + IV.

 

 

Workshop Tolerance cizinců

 

13.11.18

 

 

celo

 

 

Divadlo „ Pohádky z proutěného koše“

 

14.11.18

 

 

celo

 

 

Podzimní dílnička

 

16.11.18

 

 

III. + IV.

 

 

Medová snídaně

 

27.11.18

 

 

II.

 

 

MK „ O Koblížkovi“

 

3.12.18

 

 

celo

 

 

Divadlo + mikulášská nadílka „ Čertovská pohádka“

 

10.12.18

 

 

II.

 

 

Vánoční besídka pro rodiče

 

11.12.18

 

 

IV.

 

 

Vánoční besídka pro rodiče

 

12.12.18

 

 

II.

 

 

Vánoční besídka pro rodiče

 

13.12.18

 

 

I.

 

 

Vánoční besídka pro rodiče

 

17.12.18

 

 

IV.

 

 

Výlet do vánoční Prahy

 

 

8.1.19

celo

Divadlo „ O sněhulácích“

18.1.19

I.

MK „Pohádky z pařezové chaloupky“

4. – 8.2.19

celo

Masopustní taškařice – karneval

7.2.19

III.+IV.

Fotografování Ročenky

26.2.19

Celo

Divadlo „ Pes a drak“

1.3.19

předškoláci

Vyšetření školní zralosti

12.3.19

předškoláci

Návštěva ZŠ Weberova

12.3.19

III.

MK „ O neposlušných kůzlátkách“

19.3.19

IV.

Výlet do České televize

26.3.19

IV.

Výlet do muzea J.A.Komenského

2.4.19

celo

Divadlo „ Já, písnička“

17.4.19

celo

Jarní dílnička

23.4.19

celo

Divadlo „ loupežnické pohádky“

25.4.19

III. + IV.

Výlet do NZM „ Lesníkův rok“

8. – 12.4.19

celo

Burza oblečení

9.5.19

II.

„ Zdravé zoubky“

13. –

celo

Výstava pro maminky

16.5.19

 

 

14.5.19

IV.

Sacre coeur – Den dětí

14.5.19

II.

Besídka ke Dni Matek

15.5.19

I.

Besídka ke Dni Matek

16.5.19

IV.

Výlet do muzea Trabantů

16.5.19

II.

Výlet na Petřín

16.5.19

III.

Besídka pro rodiče

23.5.19

IV.

ZUŠ Na Popelce

23.5.19

IV.

Sportovní den dětí z P-5 ( 5 dětí z IV.)

27.– 31.5.19

celo

Olympiáda

28.-30.5.19

celo

Sběr papíru

28.5.19

IV.

Výlet do parku Miraculum

3.6.19

Celo

Skákací hrad

4.6.19

celo

Divadlo „ Hurá na prázdniny“

4.6.19

celo

Noc ve školce

6.6.19

celo

Foto třída a celá Mš

10.-14.6.19

celo

Edison little – návštěva z Gruzie

11.6.19

celo

Ukázka vodícího psa

12.6.19

I. + II.

Celodenní výlet do Čechovy stodoly

12.6.19

III. + IV.

Celodenní výlet na hrad Točník

17.+18.6.19

III. + IV.

Hrátky na golfovém hřišti

18.6.19

IV.

MK „ Čteme, zpíváme, říkáme „

20.6.19

IV.

Výlet do muzea DP, jízda historickou tramvají

20.6.19

IV.

Vystoupení v Lobkovickém paláci pro ománské studenty

 

 

„ Cestujeme do vesmíru“

25.6.19

IV.

Besídka a rozloučení se školáky, šerpování

25.6.19

III.

Návštěva hasičské stanice

28.6.- 5.7.19

celo

Škola v přírodě ve Vřesníku

 

VYTVÁŘENÍ VLASTNÍCH TRADIC MŠ

 • PRAVIDELNÉ AKTIVITY V SOULADU SE ŠVP MŠ, které pořádáte pro všechny děti

 

 

 

 

 

např. cvičení v tělocvičně ZŠ, využívání dopravního hřiště, saunování, péče o zuby, zavedený celoroční pitný režim,

 

 

 

Četnost*

 

 

polodenní vycházky do přírody, polodenní vycházky po pražských památkách, slavnosti, pracovní dílny, soutěže,

 

 

 

 

 

divadlo v MŠ, návštěva divadla, výstav, koncertů, výlety, návštěva ZŠ… (konkrétní akce až v bodě 11 – zde pouze obecně

 

 

 

 

 

 

s četností- např. 4x ročně návštěva knihovny, měsíčně návštěva 1. třídy ZŠ, denně komunitní kruh, 4 x ročně dílny pro

 

 

 

 

 

 

rodiče s dětmi…)

 

 

denně

 

Péče o svůj chrup – pravidelné čištění zubů 4-6 leté děti, programy

 

 

 

 

 

 

s nácvikem správné techniky čištění zubů

 

 

denně

 

Celoroční pitný režim – v rámci péče o zdravý chrup a v rámci prevence

 

 

 

 

 

 

zubního kazu mají možnost děti se kdykoli během dne napít čisté vody

 

 

 

 

 

 

bez příchutí a sladidel

 

 

1x14 dní

 

Práce s keramickou hlínou – pro zlepšení motoriky ruky, celkové

 

 

 

 

 

 

obratnost, seznamování s různorodostí materiálů, rozličnými způsoby

 

 

 

 

 

 

zpracování a práce, rozvoji fantazie a ztvárnění svých představ – děti

 

 

 

 

 

 

všech odd.

 

 

měsíčně

 

Delší vycházky do okolní přírody – využití lesa, lesoparku, městských

 

 

 

 

 

 

parků v blízkém i širším okolí

 

 

1x2 měsíce

 

Návštěva zajímavé expozice či výstavy – zejména pro předškolní děti

 

 

 

 

 

 

v rámci celoročního cyklu seznamování dětí s kulturními hodnotami a

 

 

 

 

 

 

odkazem naší země

 

 

1x2 měsíce

 

Vycházka na památná místa v Praze – v rámci celoročního cyklu –

 

 

 

 

 

 

seznamování dětí s kulturními hodnotami a odkazem naší země

 

 

1x ročně

 

Výlet mimo Prahu – na zajímavá místa v rámci celoročního cyklu –

 

 

 

 

 

 

seznamování dětí s kulturními hodnotami a odkazem naší země

 

 

1x měsíčně

 

Divadelní představení v mateřské škole – všechny děti

 

 

1x týdně

 

Předplavecký výcvik v ZŠ Weberova – předškolní děti nebo děti nad

 

 

 

 

 

 

120cm výšky

 

 

1x týdně

 

Solná jeskyně - zájemci

 

 

1x měsíčně

 

Barevné úterý – motivováno aktuální částí ŠVP – všechny děti

 

 

1x ročně

 

Výstava nejen pro maminky – souborná výstava dětských prací

 

 

 

 

 

 

v prostorách mateřské školy – nejen pro maminky – všechny děti

 

 

nejméně 1x

 

V rámci přípravy dětí na vstup do ZŠ a zároveň návštěvy „ našich

 

 

ročně

 

bývalých studentů“ návštěva ZŠ Weberova – všichni předškoláci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1x ročně

 

Krtečkova Olympiáda – vyvrcholení celoročních sportovních aktivit – trvá

 

 

 

 

 

 

jeden týden trvající Olympiádou- všechny děti

 

 

1 x ročně

 

Návštěva ZUŠ – poslech také našich bývalých žáků na koncertu pro děti -

 

 

 

 

 

 

předškoláci

 

 

1x ročně

 

Noc ve školce – 2.- 4. odd. – Cestujeme vesmírem – spojeno s mobilním

 

 

 

 

 

 

sférickým kinem

 

 

2x ročně

 

Besídky dětí pro rodiče a naše přátele – vánoční a letní ukázky z toho co

 

 

 

 

 

 

se děti v mateřské škole naučily – všechny děti

 

 

2 x ročně

 

Hrací odpoledne pro rodiče s dětmi – Víte s čím si Vaše dítě nejraději

 

 

 

 

 

 

hraje u nás? Přijďte si zahrát s ním… všechna odd.

 

 

2x ročně

 

Výtvarná dílnička pro děti a dospělé – šikovné prstíky a vzájemná

 

 

 

 

 

 

spolupráce rodičů či prarodičů a dětí u nás

 

 

 

 

1x ročně

Rozloučení se školáky – všechno jednou končí …z našich dětí se stanou

 

školáci

*např. týdně, měsíčně, pololetně, celoročně

 

 • AKCE V MŠ PRO DĚTI V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU V RÁMCI ŠVP

  • účast rodičů na akci = k akci připište + R

  • aktivní podíl rodičů = k akci připište tučným písmem + R

 

PODZIM :

“ Hrací odpoledne“ – přijďte si pohrát k nám s Vašimi dětmi +R Podzimní výtvarná dílnička +R

Podzimní úklid zahrady +R

Mikuláš ve školce +R

Sběr tříděného papíru +R

Kalendář na celý rok – každé dítě má ve svém třídním kalendáři vždy několik obrázků, které samo nakreslilo +R

Celé Česko čte dětem +R

Sběr baterií a tonerů +R

 

ZIMA :

Vánoční besídky pro rodiče a blízké, dárky pro děti +R

Celé Česko čte dětem +R

Sběr baterií a tonerů +R

 

JARO :

Jarní výtvarná dílna +R

Masopustní taškařice +R

Výstava nejen pro maminky +R

Sběr baterií a tonerů +R

 

LÉTO :

Charitativní burza +R – následně spolupráce s Diakonií Broumov, nemocnicí Motol, střediskem pro výcvik vodících psů

Besídka pro děti a jejich blízké +R

Jízda vyhlídkovou tramvají

Sběr tříděného papíru +R

Skákací hrad +R

Rozloučení se školáky +R

Oslava dne dětí +R

Celé Česko čte dětem+R

Sběr baterií tonerů +R

 

 • PLACENÉ AKTIVITY PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI

Škola v přírodě – ozdravný pobyt-

kde: Vřesník od 03.09. do 07.09. počet dětí: 20 – hrazeno zřizovatelem

kde: Vřesník od 21.09. do 28.09. počet dětí: 28

kde: Vřesník od 28.06. do 05.07. počet dětí: 28

u zbývajících využita dotace na dopravu

 

PŘEDPLAVECKÁ PŘÍPRAVA

kde: ZŠ a MŠ Weberova počet lekcí: 33 počet zúčastněných dětí: 50

 

NÁVŠTĚVY SOLNÉ JESKYNĚ

kde: Nemocnice Na Homolce počet návštěv: 27 počet zúčastněných dětí: 37

 

 • AKTIVITY ŠKOLY MIMO ŠVP MŠ - (jen pro přihlášené děti)

 

 

 

konkrétně

 

Platba

lektorkou

 

Rozpětí

 

Den

Název kroužku

(nevhodné

je kmenová

 

 

od – do hodin

 

 

 

 

 

vymažte)

učitelka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8:00 - 12:00

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:00 - 15:00

Út

 

13,15 – 14,15

Keramika I.

ANO

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Út

 

14,25 – 15,25

Keramika II.

ANO

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po, St

13:30 – 14:00

Angličtina I.

ANO

ANO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čt

 

14,10 – 14,40

Flétna

ANO

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Út,Čt

13:30 -14:00

Angličtina II.

ANO

ANO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St

 

14.20 – 15,20

Rytmik taneční

ANO

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00 - 17:00

St

 

15,00 – 15,45

Sportovní rytmik

ANO

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:45 – 16:45

Hypo - Sedmipírko

NE

ANO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

po 17:00

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • PREZENTACE MATEŘSKÉ ŠKOLY

a) akce pořádané MŠ i pro jiné MŠ*:

 aa) ne

b) akce pořádané MŠ i pro jiné subjekty, i pro širší veřejnost nejen pro rodiče docházejících dětí:

bb) charitativní burza

c) vzdělávací akce v MŠ i pro širší veřejnost nejen pro rodiče docházejících dětí:

 cc)ne

d) aktivní podíl na společenských, sociálních, ekologických a jiných programech, projektech, akcích:

dd)vystoupení dětí 3 oddělení, prezentace a aktivity pro příchozí na Slavnostech škol MČ Prahy 5

e) veřejná vystoupení:

ee) vystoupení dětí na Slavnostním interkulturním večeru v Lobkovickém paláci – pořádaném její výsostí Dr. Mona bint Fahad bin Mahmoud Al Said

 

​f) pořádání výstav:

ff) Jarní výstava nejen pro maminky

g) účast na sportovních akcích:

 gg) Sportovní den MŠ Prahy 5

h) účast ve výtvarné soutěži uveďte přesný název soutěže, pořadatele, event. ocenění:

hh)

i) třídění odpadu:

 ii) ASA, Recyklohraní

j) sběr odpadu:

jj)ano

k) sponzorování zvířat:

 kk)výcvik vodících sů

l) název vydávaného školního časopisu :

ll)nahrazeno www.

m) den otevřených dveří:

 mm)ano

n) název webových stránek:

nn)msukrtecka.benjamin.cz

o) další formy prezentace MŠ (akce, činnosti) :

 oo)ne

*vyplňte vždy až následující řádek

 

 • ZVÝŠENÉ NÁROKY NA PEDAGOGICKOU ČINNOST:

                              (ANO – NE → nevhodné vymažte)

a) NE: Všechny děti jsou rozděleny do věkově smíšených tříd (v rozpětí od 3 do 7 let).

Pokud ano, sdělte zkušenosti:

 

b) ANO : Zvláštní zřetel byl brán na děti netříleté.

Pokud ano, sdělte zkušenosti: (zařazení do tříd, person. zajištění mater.vybavení …)

V rámci projektu Šablony II. Hrazeném z OPVVV.

V MŠ zařazeny děti 2 leté v souladu s pravidly OPVVV – u dětí pomáhá chůva – finančně hrazena ze šablon v rámci OPVVV.

 

b) ANO: Zvláštní zřetel byl brán na děti, které nemohou po obědě usnout.

Pokud ano, sdělte zkušenosti:

Děti mají možnost si prohlížet knihy, případně si hrát s plyšovou hračkou, poslouchat relaxační hudbu, případně si po dobu kratšího odpočinku hrát ve třídě. To umožňují oddělené ložnice.

 

c) NE: Všechny děti s odkladem školní docházky měly vypracované individuální plány vzdělávání.

Pokud ano, uveďte, kdo se podílel na vypracování, sdělte zkušenosti.

V některých případech MŠ nezná důvod OŠD. Těšíme se na novelu, kdy je budeme znát a bude možné s dětmi individuálně pracovat v oblastech, které byly důvodem k odkladu školní docházky

 • ODBORNÁ PUBLIKAČNÍ ČINNOST, AKTIVNÍ ÚČAST VE VZDĚLÁVACÍCH

 

PROJEKTECH nejedná se o projekty v rámci ŠVP (ANO – NE → nevhodné vymažte)

a) NE: odborná publikační činnost ředitelky. Pokud ano, uveďte:

b) NE: odborná publikační činnost učitelek. Pokud ano, uveďte:

c) NE: aktivní účast ředitelky ve vzdělávacích projektech -projekty mimo rámec ŠVP-pokud ano, uveďte:

d) NE: aktivní účast učitelek ve vzdělávacích projektech – nejedná se o projekty v rámci ŠVP-pokud ano, uveďte:

 

 • OTEVŘENOST ŠKOLY

 • a)Sdělte, jakým způsobem zjišťujete potřeby a nároky rodičů ve vztahu k MŠ:

individuálními rozhovory

 

V letošním roce jsme získali ocenění – Rodiče vítáni.

b) Sdělte zkušenosti s adaptací dítěte na pobyt v MŠ:

Probíhá ve standardním období i délce.

 

c) Sdělte svou zkušenost s přítomností rodinného příslušníka v MŠ:

 

d) Jakým způsobem projevují rodiče zájem o ŠVP MŠ:

Případnými dotazy.

 

e) Jakým způsobem informujete rodiče a širší veřejnost o dění v MŠ:

emailovou korespondencí

www.msukrtecka.benjamin.cz

aplikací Tady - a- teď.cz

vývěskami na nástěnkách jednotlivých odd.

banery na plotě MŠ, případně ZŠ Weberova ( v případě charitativ. Burzy)

vývěskami v okolí MŠ po dohodě s majiteli objektů ( v případě charitativ. Burzy)

 

Zpracovala ředitelka mateřské školy: Mgr. Dagmar Vávrová Čermáková

 

titul, jméno a příjmení

Mgr. Dagmar Vávrová Čermáková

Praha dne : 12.10.2019