MŠ U Krtečka

přejeme všem krásné prázdniny
Chcete dostávat rychlé SMS informace ? Stáhněte si aplikaci www.tady-a-ted.cz
nacházíte se: úvod > Aktuality > pro rodiče s dětmi > Zápis  > Zápis - informace

obecné informace

elektronický přístup k přihlášce do mateřské školy:

http://zapisdoms.praha5.cz

 

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ SI VYGENERUJETE NA VÝŠE UVEDENÉM ODKAZU
V TERMÍNU OD  1. 4. 2019 – 1. 5. 2019.
JE ZDE UVEDEN  I PŘESNÝ POSTUP PŘI ODEVZDÁVÁNÍ VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ, VČETNĚ POTŘEBNÝCH DOKUMENTŮ.
POKUD NEMÁTE MOŽNOST VSTUPU DO APLIKACE NA  ÚMČ PRAHA  JSOU ZŘÍZENA KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ.

ÚMČ Praha 5 – odbor školství, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5
1. patro, č. dv. 115 – Olivie Zemanová, tel. 257 000 303
1. patro, č. dv. 115 – Marcela Dočkalová, tel. 257 000 188
1. patro, č. dv. 117 – Lucie Marešová, tel. 257 000 459

V úředních dnech (pondělí a středa od 8 do 12 hodin a od 13 do 18 hodin) anebo po telefonické dohodě.

 

Pro potřebu vydání potvrzení o místu trvalého pobytu nezletilého dítěte:

ÚMČ Praha 5 - oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, Štefánikova 13-15,  Praha 5, přízemí

http://www.praha5.cz/cs/organizace/odbory-a-oddeleni/9584-oddeleni-evidence-obyvatel-a-osobnich-dokladu

V úředních dnech: pondělí a středa od 8 do 17 hodin, úterý a čtvrtek od 8 do 12 hodin, v pátek od 8 do 11 hodin.

Žádost může podat zákonný zástupce, opatrovník, člen domácnosti schválený soudem nebo zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem.

K vydání potvrzení, které obdržíte na počkání, s sebou vezměte svůj doklad totožnosti, originál rodného listu dítěte  a 50,- Kč na správní poplatek (na dotykové obrazovce zvolte pořadový lístek Evidence obyvatel  + Poskytnutí údajů z evidence obyvatel).

DOPORUČUJEME klientům, aby využívali služby oddělení i ve dnech ÚT, ČT a PÁ, kdy vyřízení požadavku probíhá plynuleji, než jak je tomu ve dnech PO a ST, které jsou žádostmi přetíženy. Urychlíte tím své odbavení.

 

 

Zápis dětí na nový školní rok bude 2. a 3. května 2019.

Podrobné informace - sledujte prosím na  http://zapisdoms.praha5.cz

 a

www.msukrtecka.benjamin.cz.  aktuality - pro rodiče s dětmi - zápis - zápis do mateřské školy pro školní rok 2019/20

 Dle novely školského zákona č.561/ 2004 Sb.:

1) Vymezení školských obvodů spádových mateřských škol ( § 34,§ 34a , § 34 b a § 19 odst.2 - 4 školského zákona).Úřad  Městské části řediteli školy poskytne seznam dětí 5 letých s místem trvalého pobytu ve vymezeném školském obvodu.

2) Zavedení povinnosti předškolního vzdělávání 5 letých dětí. Předškolní vzdělávání podle § 34 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. je povinné od 1.9.2017 pro ty děti, které k 31.8. daného roku dosáhnou 5 let . Rodič má povinnost nechat dítě zapsat do mateřské školy.

3) další možností je - možnost jiného způsobu plnění povinnosti předškolního vzdělávání, které spočívá v individuálním vzdělávání dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné ( § 34 b školského zákona)

 

Seznam přijatých dětí  k předškolnímu vzdělávání  do naší MŠ bude vyvěšen v řádném termínu na webových stránkách mateřské školy a na úřední desce 1.června 2019. Na seznamu budou děti uvedeny pod přidělenými registračními čísly - toto číslo najdete na každém listu vygenerované přihlášky do mateřské školy v aplikaci.

Možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dle § 36, odst. 3 zák. 500/2004 Sb. v platném znění a možnost nahlédnout do spisu dle § 38, odst. 1), 3) a 4) zák. 500/2004 Sb. správního řádu, v platném znění je stanovena na  středu 15.května 2019 od 8:30 – 11:00 – v ředitelně mateřské školy.

Možnost převzít osobně Rozhodnutí o přijetí dítěte bude na zahajovací třídní schůzce zák. zástupců nově přijatých dětí ve středu 19. června 2019 od 15:30 ve třídě Tygříků.

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání do naší MŠ bude vyvěšen v řádném termínu na webových stránkách mateřské školy a na úřední desce nejpozději do 1.června 2019.

Na seznamu budou děti uvedeny pod přidělenými registračními čísly.

informace-o-povinnem-predskolnim-vzdelavani-rodice-1souhrnne-informace-o-povinnem-predskolnim-vzdelavani-1