MŠ U Krtečka

přejeme všem krásné prázdniny
Chcete dostávat rychlé SMS informace ? Stáhněte si aplikaci www.tady-a-ted.cz
nacházíte se: úvod > Aktuality > pro rodiče s dětmi > Zápis  > kriteria pro přijímání dětí pro školní rok 2019/20

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ U Krtečka, Praha 5 – Motol, Kudrnova 235

při zápisu na školní rok 2019/20

Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon") a ustanovením § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (mimo dětí, které zahájí povinné předškolní vzdělávání). 

 

Děti budou přijímány v tomto pořadí

1)

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

2)

Děti, které do 31.8.2019 dovrší 4 roky

3)

Děti, které do 31.8.2019 dovrší 3 roky

4)

Děti, které budou k 31.8.2019 mladší než 3 roky, avšak nejméně 2 leté – pouze v případě volné kapacity MŠ.

5)

Děti z jiným městských částí

Všechny děti jsou seřazeny podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení pro zdejší mateřskou školu.

 

 

Věk dítěte

Pro stanovení pořadí je rozhodující datum narození dítěte.

 

Trvalý pobyt dítěte

Kritérium bude muset být doloženo občanským průkazem dítěte nebo originálem potvrzení z evidence obyvatelstva.

Místo trvalého pobytu dítěte se vždy posuzuje ke dni podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. V případě cizinců je trvalý pobyt místem pobytu.

 

Upozornění: 

Občané třetích zemí ( tedy mimo EU) jsou povinni doložit oprávnění k pobytu dítěte na území ČR ve smyslu ustanovení § 20 odst.2 písm.d) zák. č.561/ 2004 Sb. - školského zákona v platném znění.

Dále je u takovéto žádosti třeba doložit doklad o zdravotním pojištění dítěte na území ČR - vše v originále.

odevzdávání přihlášek  - spolu s požadovanými doklady 

 

 

Závažná individuální situace dítěte

Závažná individuální situace dítěte, kterou zákonný zástupce prokáže ředitelce MŠ. Situaci dítěte posoudí ředitelka MŠ v rámci správního řízení.

 

V případě absolutní rovnosti dle kritérií rozhoduje o přijetí na poslední volné místo losování za přítomnosti ředitelky školy, zástupce spolku rodičů, možná je i účast zák. zástupců losovaných.

Skutečnosti uvedené v žádosti je třeba doložit.

V souladu se školským zákonem rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy a o případném stanovení zkušebního pobytu dítěte ředitelka mateřské školy.

 

Tato kritéria slouží ke stanovení pořadí přijetí dětí do Mateřské školy

„ U Krtečka“, Praha 5 – Motol, Kudrnova 235 pro školní rok 2019/2020.

 

V Praze dne 1.4.2019

 

 

 

                                    Mgr. Dagmar Vávrová Čermáková

                                                ředitelka školy