MŠ U Krtečka

přejeme všem krásné prázdniny
Chcete dostávat rychlé SMS informace ? Stáhněte si aplikaci www.tady-a-ted.cz
nacházíte se: úvod > Otevření mateřské školy

Vážení rodiče,

 přivítáme Vás v naší mateřské škole opět  dne  18.5.2020.

 Mateřská škola bude otevřena za zpřísněných hygienických podmínek, věnujte prosím pozornost   

 následujícím informacím:

 • Docházka do mateřské školy:

 

Každý zákonný zástupce musí před nástupem dítěte do MŠ podepsat seznámení s vymezením rizikových skupin a čestné prohlášení, že dítě nemá příznaky virového onemocnění

Text prohlášení ke stažení zde: file:///C:/Users/xxx/Downloads/p%C5%99%C3%ADloha_%C4%8Destn%C3%A9_prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD.pdf

 

Osoby s rizikovými faktory:

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 

1. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

2. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

3. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.

4. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).

5. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

6. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

7. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (1-7) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.

 

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

 •   písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
 •   písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

 

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn.

(zdroj:metodický pokyn MŠMT file:///C:/Users/xxx/Downloads/ochrana_zdravi_ms.pdf)

 

 

 

 

 • Provoz mateřské školy

06:30 – 17:30

 • Příchod do mateřské školy:

 

 

06:30 – 07:00 – rodiče mohou vstoupit s dítětem do budovy školy, převléknou jej v šatně a

předají pedagogovi ve třídě – po celou dobu pobytu v budově MŠ musí mít

doprovázející osoba ústa a nos zakryta rouškou, během pobytu v prostorách

školy dodržuje bezpečnostní pravidla COVID 19 – bezpečné rozestupy, dbát

dbát pokynů pedagoga a případně vyčkat se vstupem do budovy do doby,

kdy bude možné zmíněná pravidla dodržet – bezpečný odstup v šatnách a

prostorách chodeb

07:01 – 08:00 – každých 15 minut – tedy 07:15

07:30

07:45

08:00

Přijde ke dveřím mateřské školy pedagog, který změří dětem teplotu

bezkontaktním teploměrem, rodiče vyčkají výsledku měření a následně

si pedagog převezme děti.

           Příchod po 08:00 není z provozních důvodů možný.

           Pro usnadnění orientace v rozestupech – každá kytička na zemi - splňuje podmínky bezpečného   

                                                                                     odstupu

          Pro snadnost přenesení osobních věcí dítěte od vchodu do šatny mateřské školy budou mít děti  

          z domova látkovou tašku ve které budou věci mít.

 • Vyzvedávání dětí:

 

„Po obědě“

 1. Pavilon – Tygříci, Slůňata -           12:45
 2. Pavilon   - Papoušci , Medvídci - 13:00

             

                 Odpoledne

               Ze zahrady mateřské školy – vstup do budovy pouze v souladu s bezpečnostními pravidly

               COVID 19 – dodržení bezpečnostních rozestupů, v šatně mohou být současně pouze dva zák.    

               zástupci dětí s dodržením bezpečného rozestupu, prosím o maximální ohleduplnost při      

               setkávání na chodbách a dodržení bezpečnostních rozestupů. Z II. Pavilonu je východ z

               budovy pouze východem na zahradu.

      

 

 

 

 Níže uvádím pokyny z Metodického pokynu MŠMT:

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

 • Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
 •  — Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). 1, 2
 • — Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti). Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
 • — Minimalizovat velké shromažďování osob před školou;
 • mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou.
 • — Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
 •  — Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu. 2

 

 

V prostorách mateřské školy

 •  — Doporučuje se organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.
 •  — Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce1, 2, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 • — Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Pobyt venku

 •  — Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy. Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.
 •  — Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • — Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně. 1 Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. 2 Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření viz webové stránky www.mzcr.cz). 2
 •  — Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, potřebné jsou např. při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů atd.
 • — Škola ve spolupráci se zřizovatelem zajistí dostatečné množství dezinfekce.
 •  — Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).
 •  — Úklidový personál musí být informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
 • — Důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně.
 •  — Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.
 •  — Odpadkové koše musí být vyprázdněny alespoň jednou denně.

 

Ve třídě

 •  — Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
 • — V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).

 

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 •  — Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 •  — Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.
 • — Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

 

Rámcová pravidla pro zajištění školní stravování v zařízení školního stravování

 •  — Dle místních podmínek, množství dětí a personálu je možné zvažovat jednu z následujících možností:
 •  • Školní stravování – v běžné podobě.
 •  • Školní stravování – studené balíčky při zajištění níže uvedených pravidel.
 • — Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.
 •  — Pokrmy či balíčky vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
 •  — Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

    

Děkuji Vám za přečtení tohoto materiálu  

 a

 

Těšíme se na Vaše děti

 

Mgr. Dagmar Vávrová Čermáková