MŠ U Krtečka

Navštivte prosím naše nové stránky
Navštivte prosím naše nové stránky www.msukrteckapraha.cz
nacházíte se: úvod > Hygienická opatření- COVID 19

Veškeré aktuální informace pravidelně zveřejňujeme na webu HSHMP viz: www.hygpraha.cz

Pravidla platná od 1.9.2020 v naší MŠ - mohou být denně aktualizována v souvislosti s aktuální situací ve spojení s výskytem COVID 19

 • vstup všech  ( kromě dětí do 6 let) do budovy MŠ pouze se zakrytým nosem a ústy 
 • před použitím zvonku a vstupem do budovy je povinné použít desinfekční prostředek na ruce, který je u vchodu k dispozici
 • dítě může přivádět do MŠ pouze osoba, která jej smí i vyzvedávat a vyčká změření teploty dítěte pedagogem bezkontaktním teploměrem
 • v prostoru školy i před ní dodržujte prosím bezpečné rozestupy
 • po předání dítěte pedagogovi se prosím dále v budově nezdržujte
 • každé dítě při prvním dnu své docházky odevzdá  pedagogovi ve třídě  čistou, podepsanou roušku v uzavíratelném obalu ( pro případ akutního užití)
 • každé dítě si denně nosí čistou, nerozbitnou, podepsanou lahev pro dodržení pitného režimu, tuto si odpoledne odnese a doma je zajištěna desinfekce lahve
 • zák. zástupci denně sledují informace o aktuálním stavu v souvislosti se situací ve spojení s výskytem COVID 19

28.8.2020

V případě zhoršení epidemiologické situace platí  následující:

 • Provoz mateřské školy

06:30 – 17:30

 • Příchod do mateřské školy:

 

 

06:30 – 07:00 – rodiče mohou vstoupit s dítětem do budovy školy, převléknou jej v šatně a

předají pedagogovi ve třídě – po celou dobu pobytu v budově MŠ musí mít

doprovázející osoba ústa a nos zakryta rouškou, během pobytu v prostorách

školy dodržuje bezpečnostní pravidla COVID 19 – bezpečné rozestupy, dbát

dbát pokynů pedagoga a případně vyčkat se vstupem do budovy do doby,

kdy bude možné zmíněná pravidla dodržet – bezpečný odstup v šatnách a

prostorách chodeb

07:01 – 08:00 – každých 15 minut – tedy 07:15

07:30

07:45

08:00

Přijde ke dveřím mateřské školy pedagog, který změří dětem teplotu

bezkontaktním teploměrem, rodiče vyčkají výsledku měření a následně

si pedagog převezme děti.

           Příchod po 08:00 není z provozních důvodů možný.

           Pro usnadnění orientace v rozestupech – každá kytička na zemi - splňuje podmínky bezpečného   

                                                                                     odstupu

          Pro snadnost přenesení osobních věcí dítěte od vchodu do šatny mateřské školy budou mít děti  

          z domova látkovou tašku ve které budou věci mít.

 • Vyzvedávání dětí:

 

„Po obědě“

 1. Pavilon – Tygříci, Slůňata -           12:45
 2. Pavilon   - Papoušci , Medvídci - 13:00

             

                 Odpoledne

               Ze zahrady mateřské školy – vstup do budovy pouze v souladu s bezpečnostními pravidly

               COVID 19 – dodržení bezpečnostních rozestupů, v šatně mohou být současně pouze dva zák.    

               zástupci dětí s dodržením bezpečného rozestupu, prosím o maximální ohleduplnost při      

               setkávání na chodbách a dodržení bezpečnostních rozestupů. Z II. Pavilonu je východ z

               budovy pouze východem na zahradu.

      

 

 

 

 Níže uvádím pokyny z Metodického pokynu MŠMT:

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

 • Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
 •  — Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). 1, 2
 • — Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti). Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
 • — Minimalizovat velké shromažďování osob před školou;
 • mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou.
 • — Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
 •  — Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu. 2

 

 

V prostorách mateřské školy

 •  — Doporučuje se organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.
 •  — Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce1, 2, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 • — Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Pobyt venku

 •  — Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy. Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.
 •  — Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • — Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně. 1 Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. 2 Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření viz webové stránky www.mzcr.cz). 2
 •  — Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, potřebné jsou např. při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů atd.
 • — Škola ve spolupráci se zřizovatelem zajistí dostatečné množství dezinfekce.
 •  — Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).
 •  — Úklidový personál musí být informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
 • — Důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně.
 •  — Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.
 •  — Odpadkové koše musí být vyprázdněny alespoň jednou denně.

 

Ve třídě

 •  — Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
 • — V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).

 

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 •  — Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 •  — Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.
 • — Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

 

Rámcová pravidla pro zajištění školní stravování v zařízení školního stravování

 •  — Dle místních podmínek, množství dětí a personálu je možné zvažovat jednu z následujících možností:
 •  • Školní stravování – v běžné podobě.
 •  • Školní stravování – studené balíčky při zajištění níže uvedených pravidel.
 • — Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.
 •  — Pokrmy či balíčky vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
 •  — Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

    

Děkuji Vám za přečtení tohoto materiálu  

 a

 

Těšíme se na Vaše děti

 

Mgr. Dagmar Vávrová Čermáková    

 

Pro bližší a aktuální informace uvádíme kontakt na Pražskou hygienickou stanici:

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/kvuli-enormnimu-zajmu-prazanu-o-tema-onemocneni-covid-19-prazska-hygiena-posiluje-nove-zrizenou-infolinku-o-dalsi-telefonni-cislo-773-782-850-4613_4613_161_1.html

Vzhledem k enormně vysokému zájmu Pražanů o dvě informačně poradenské linky Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) k onemocnění COVID-19, začne, počínaje úterým 10. března 2020 jejich provoz o hodinu dříve, již v 8:00 hodin. Uvádí to ve své tiskové zprávě.

Linky na číslech 773 782 850 a 773 782 856 tak budou v provozu celých 12 hodin denně od 8:00 do 20 hodin.

Infolinky jsou primárně určeny občanům hlavního města Prahy, kteří se vrací z oblastí výskytu onemocnění Covid-19.

 • Obě telefonní linky jsou v provozu do odvolání každý den od 8:00 do 20:00 hodin.

Dotazy na infolinkách zodpovídají odborní zaměstnanci pražské hygieny, kteří jsou obyvatelům Prahy schopní vysvětlit míru rizika možného onemocnění.

V mezidobí je možné se obracet na informační linky Státního zdravotního ústavu na číslech 724 810 106 nebo 725 191 367, které fungují v nepřetržitém režimu.

 

 

ODKAZY NA DŮLEŽITÉ WEBY:

Web Ministerstva zdravotnictvíhttps://www.mzcr.cz/

Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviruhttp://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

Web Státního zdravotního ústavuhttp://www.szu.cz/

Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občanyhttp://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV

Kontakty na Krajské hygienické stanicehttp://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

Web Ministerstva zahraničních věcíhttps://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

Aktuální doporučení MZV k cestování do zahraničí
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html

Stránka Ministerstva pro místní rozvoj týkající se případného rušení zájezdů do rizikových lokalit: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/od-zajezdu-do-oblasti,-kde-se-objevil-koronavirus

 

Informace MPSV jsou k dispozici zde.

 

Informace týkající se koronaviru COVID-19 – pro Prahu 5:

infolinka VIC Praha 5  739 310 119 (pondělí – pátek 8-20 hodin)

 

Aktuální souhrnné zprávy pro ČR:

https://special.novinky.cz/covid-19/

V souvislosti se zvýšeným nebezpečím výskytu onemocnění COVID 19 v rámci předběžné opatrnosti je zrušen den otevřených dveří v naší mateřské škole dne 11.3.2020. Náhradní termín bude stanoven dle aktuální situace.

Děkuji za pochopení

 

Mgr. Dagmar Vávrová Čermáková

           ředitelka školy